BIP

Oferty pracy

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

                                                                                                          Tychy, 22 lipca 2015 r.

III Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Elfów 62

43-100 Tychy

(32) 227-36-33

 

 

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Tychach

ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalista ds. płac

w wymiarze  ¼  etatu od 1 września 2015 r.

 

 

Wymagania niezbędne:

-       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

-       wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne

-       co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej

-       znajomość ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych,

-   ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości

-       umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, INTERNET, poczta elektroniczna)

-       znajomość obsługi następujących programów PŁATNIK, QNT QUARK, sQola Płace, SIO, PABS, ePFRON.

-    kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

-       nieposzlakowana opinia

-       dobry stan zdrowia

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

-       prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników szkoły

-       przygotowywanie list wypłat wynagrodzeń pracowników i innych spraw z tym związanych

-       prowadzenie ZUS (zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i innych spraw z tym związanych, uzgadnianie miesięcznych sprawozdań ZUS, DRA, RCA, RSA, odpowiedzialność za obsługę elektroniczną dokumentów

-       sporządzanie sprawozdań: skutki awansu zawodowego, Z-06 – sprawy płacowe

-       kompletowanie dokumentów i załatwianie spraw związanych z przejściem na emeryturę, rentę

-       przygotowanie danych płacowych do SIO i PABS

-     sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS

-       sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na PDOF oraz innych potrąceń z list płac

-       okresowa analiza funduszu płac

-       ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej

-       współpraca z działem księgowości

-       wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły

 

 

Informacja o warunkach pracy :

-       miejsce wykonywania pracy znajduje się na pierwszym piętrze

-       placówka nie posiada windy

-       toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

-       biurko o wymiarach standardowych

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 3. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, doświadczenie zawodowe i umiejętności,
 4. kserokopie posiadanych referencji i opinii,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 6 sierpnia 2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Tychach, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista.” Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania i będą mogły przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z terminem i miejscem postępowania zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego Tychach.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego
w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32 227-36-33.

Anita Iskierka

dyr. III Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                    im. S. Wyspiańskiego w Tychach                                                                                             

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-11-05 08:01:52 Zmiana publikacji 3lo
2 2021-11-05 08:01:45 Zmiana publikacji 3lo
3 2021-11-05 08:01:30 Zmiana publikacji 3lo
4 2021-11-05 07:39:32 Zmiana publikacji 3lo
5 2021-09-28 10:50:26 Zmiana publikacji 3lo
6 2020-10-06 12:56:04 Zmiana publikacji 3lo
7 2020-10-06 12:56:04 Zmiana publikacji 3lo
8 2020-10-06 12:55:56 Zmiana publikacji 3lo
9 2020-10-06 12:55:49 Zmiana publikacji 3lo
10 2020-10-06 12:55:47 Zmiana publikacji 3lo
11 2020-10-06 12:55:42 Zmiana publikacji 3lo
12 2020-06-18 12:08:34 Zmiana publikacji 3lo
13 2020-06-18 12:08:31 Zmiana publikacji 3lo
14 2020-06-18 12:08:17 Zmiana publikacji 3lo
15 2020-06-18 12:07:02 Zmiana publikacji 3lo
16 2020-06-18 12:06:07 Zmiana publikacji 3lo
17 2019-07-16 11:50:24 Zmiana publikacji 3lo
18 2019-07-16 11:47:28 Zmiana publikacji 3lo
19 2019-03-12 15:07:15 Zmiana publikacji 3lo
20 2019-03-12 15:03:37 Zmiana publikacji 3lo
21 2019-03-12 15:02:11 Zmiana publikacji 3lo
22 2019-03-08 14:25:37 Zmiana publikacji 3lo
23 2019-03-08 14:25:30 Zmiana publikacji 3lo
24 2019-03-08 14:25:24 Zmiana publikacji 3lo
25 2019-03-08 14:21:34 Zmiana publikacji 3lo
26 2019-03-08 12:42:58 Zmiana publikacji 3lo
27 2019-03-08 12:42:56 Zmiana publikacji 3lo
28 2019-03-08 12:42:36 Zmiana publikacji 3lo
29 2019-03-08 12:42:34 Zmiana publikacji 3lo
30 2019-03-08 11:07:07 Zmiana publikacji 3lo
31 2019-03-08 11:04:34 Zmiana publikacji 3lo
32 2019-03-08 11:02:29 Zmiana publikacji 3lo
33 2017-03-24 14:32:40 Zmiana publikacji 3lo
34 2017-03-24 14:16:21 Zmiana publikacji 3lo
35 2017-03-24 14:16:21 Zmiana publikacji 3lo
36 2017-03-24 14:16:21 Zmiana publikacji 3lo
37 2017-03-24 14:16:17 Zmiana publikacji 3lo
38 2017-01-31 15:13:34 Zmiana publikacji 3lo
39 2017-01-31 15:13:33 Zmiana publikacji 3lo
40 2017-01-31 15:13:13 Zmiana publikacji 3lo
41 2017-01-31 15:07:03 Zmiana publikacji 3lo
42 2017-01-31 15:07:02 Zmiana publikacji 3lo
43 2017-01-31 15:06:24 Zmiana publikacji 3lo
44 2016-12-12 14:29:05 Zmiana publikacji 3lo
45 2016-12-12 14:26:16 Zmiana publikacji 3lo
46 2016-12-12 14:13:39 Zmiana publikacji 3lo
47 2016-12-12 14:12:23 Zmiana publikacji 3lo
48 2016-12-06 14:32:57 Zmiana publikacji 3lo
49 2016-12-06 14:32:24 Zmiana publikacji 3lo
50 2016-12-06 14:32:16 Zmiana publikacji 3lo
51 2016-12-06 14:31:04 Zmiana publikacji 3lo
52 2016-12-06 14:31:04 Zmiana publikacji 3lo
53 2016-12-06 14:01:57 Zmiana publikacji 3lo
54 2016-12-06 13:59:56 Zmiana publikacji 3lo
55 2016-11-21 13:49:06 Zmiana publikacji 3lo
56 2016-11-21 13:48:04 Zmiana publikacji 3lo
57 2016-10-31 16:35:18 Zmiana publikacji 3lo
58 2016-10-31 16:35:12 Zmiana publikacji 3lo
59 2016-10-27 14:28:35 Zmiana publikacji 3lo
60 2016-10-27 14:21:49 Zmiana publikacji 3lo
61 2016-10-27 14:09:11 Zmiana publikacji 3lo
62 2015-09-08 08:47:20 Zmiana publikacji 3lo
63 2015-09-08 08:38:09 Zmiana publikacji 3lo
64 2015-09-08 08:35:14 Zmiana publikacji 3lo
65 2015-08-14 10:16:53 Zmiana publikacji 3lo
66 2015-08-14 10:15:13 Zmiana publikacji 3lo
67 2015-08-14 10:08:39 Zmiana publikacji 3lo
68 2015-07-24 14:57:04 Zmiana publikacji 3lo
69 2015-07-24 14:42:48 Zmiana publikacji 3lo
70 2015-07-24 14:41:22 Zmiana publikacji 3lo
71 2015-07-24 14:37:02 Zmiana publikacji 3lo
72 2015-07-24 14:33:17 Zmiana publikacji 3lo
73 2015-07-24 14:31:12 Zmiana publikacji 3lo
74 2015-07-24 14:27:17 Zmiana publikacji 3lo
75 2015-07-24 14:25:35 Zmiana publikacji 3lo
76 2015-07-24 14:25:35 Zmiana publikacji 3lo
77 2015-07-24 14:12:49 Zmiana publikacji 3lo
78 2015-07-24 14:06:16 Zmiana publikacji 3lo
79 2015-07-24 14:05:42 Zmiana publikacji 3lo
80 2015-07-24 11:47:45 Zmiana publikacji 3lo
81 2015-05-26 10:56:54 Zmiana publikacji 3lo
82 2015-05-26 10:56:49 Zmiana publikacji 3lo
83 2015-05-26 10:30:05 Zmiana publikacji 3lo
84 2015-01-05 14:56:02 Zmiana publikacji 3lo
85 2015-01-05 14:55:40 Zmiana publikacji 3lo
86 2015-01-05 14:54:28 Zmiana publikacji 3lo
87 2015-01-05 14:54:05 Zmiana publikacji 3lo
88 2015-01-05 14:51:15 Zmiana publikacji 3lo
89 2015-01-05 14:49:27 Zmiana publikacji 3lo
90 2014-12-09 14:51:48 Zmiana publikacji 3lo
91 2014-12-09 14:48:25 Zmiana publikacji 3lo
92 2014-12-09 14:45:11 Zmiana publikacji 3lo
93 2014-12-09 14:42:13 Zmiana publikacji 3lo
94 2014-12-09 14:39:31 Zmiana publikacji 3lo


stronę wyświetlono 466 razy Artykuł wyświetlony 466 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.